Tulokset

HyvinvointiAgora-tapahtuma 12.10.2022 Astoria-salissa käsitteli yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointihaasteita alustusten, keskustelun ja yhteistyön avulla. HyvinvointiAgora on tila, jossa kansalaisuus määritellään uudelleen hyvinvoinnin kontekstissa. HyvinvointiAgoran järjestivät Citizen Network osuuskunta, Osuustoimintakeskus Pellervo, Mente-säätiö, KaksPy Oy ja Ikinori Oy. Toteutuksessa olivat myös mukana Citizen Network osuuskunnan yritysjäsenet Skillmotor Finland Oy ja Creative Code Oy.

HyvinvointiAgoran tavoitteet

Muodostaa ymmärrystä ja tietoa hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvistä vahvuuksista, kehitysalueista ja hyvinvointitoiminnan esteistä.

Nostaa esiin keskusteluun suomalaista hyvinvointityötä, sote-alan osaajia ja organisaatioita sekä meille itsellemme tärkeitä asioita.

Rakentaa HyvinvointiAgorasta verkostomainen yhteinen alusta hyvinvoinnin edistämiseksi, hyvinvointialueiden kehittämiseksi, verkostomaisen toiminnan rakentamiseksi ja keskustelun ja yhteistyön jatkamiseksi.

Kumuloida hyvinvointitoimintaa koskevaa tietoa halki alueiden, maiden ja maanosien. Edellisten HyvinvointiAgora -tapahtumien keskeinen sisältö viedään seuraavaan tapahtumaan tiedoksi ja keskusteltavaksi - olipa tämä sitten Kotkassa, Lahdessa, Melbournessa tai San Franciscossa.

HyvinvointiAgoralla toimimme monimuotoisesti

Keräsimme tietoa HyvinvointiAgoralle jo etukäteen kyselyllä. Voit edelleen vastata HyvinvointiAgora-kyselyyn, jossa kartoitetaan yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Tuomme ajatuksesi ja ideasi tuleviin HyvinvointiAgora-tapahtumiin:

Hyvinvointi on:

Yksilö

Arjen ehyttä

Yksilön voimaantuessa hän jakaa kokemuksiaan ja tietojaan ja siten koko yhteisö voimaantuu.

Yksilön elämässä pärjäämisen vaikutukset ovat kansantaloudellisesti ja kulttuurisesti merkittäviä.

Yksilön hyvinvointi on yhtä kuin positiivinen mielenterveys.

Kompetenssia ylläpitää terveyttä ja hoitaa sekä parantaa itseänsä. TekojaKokemusHyvä omannäköinen elämä

Kokemusta hyväksytyksi tulemisesta, osallisuudesta, mahdollisuuksista vaikuttaa omiin asioihin ja uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.

Koettua hyvinvointia, mielen hyvinvointia

Yhteisö

Kaikkien osa-alueitten (sosiaali, terveys, ihmissuhteet, oppiminen.....)  terveyttä

Yksilö voi kiinnittyä yhteisöön, joka tukee yhdessä kaikkia yksilöitä.

Yhteisön hyvinvointi heijastuu yhteiskunnan hyvinvointiin vuorovaikuttamalla muiden yhteisöjen kanssa.

Toisistaan välittävä ryhmä ihmisiä, jotka näkevät vaivaa auttaakseen toisiansa.

Toimenpiteitä

Ihmissuhteet

Vaikutusmahdollisuuksia, verkostoja ja kanavia.

Kokemus siitä, että yhteisö voi viedä asioita yhdessä eteen päin.

Yhteiskunta

Tasa-arvon toteutumista myös harvempaan asutuilla alueilla ja vähäosaisemmilla

Yhteiskunnan muutokset ja lainsäädäntö vaikuttaa välillisesti yksilöön ja yhteisöihin.

Yhteiskunta on eksosysteemi, jossa sen kulttuuri rakentaa yksilön ja yhteisön tasolla todellisuuden.

Kyky uudistaa hyvinvointia ylläpitäviä rakenteita ja prosesseja.

Päämäärä

Rakenteet

Heikoimmatkin kannatellaan ja luodaan rakenteita, joihin kaikki pääsevät mukaan.

Hyvinvoiva yhteiskunta huomioi maapallon kantokyvyn rajat.

Nämä asiat edistävät hyvinvointia eniten:

Yksilö

Toimeentulo

Yksilö ei ole täysin alisteinen yhteiskunnalle.

Yksilön tekemät ratkaisut luovat sosiaalista rakennettamme ja kulttuuria.

Yksilön merkitys kasvaa hänen vaikuttaessaan omaan elinympäristöönsä ja omiin valintoihinsa. Jos yksilölle annetaan mahdollisuus kiinnittyä sosiaalisiin ryhmiin, hänen pystyvyytensä voi kasvaa.

Yksilö oppii parhaiten yhdessä omia tulkintojaan reflektoiden ja peilaten.

Kohtaamispaikat, saavutettavissa olevat sote-palvelut, sekä mahdollisuus koulutukseen ja työhön nostavat itsetuntoa, itsetuntemusta, pystyvyyttä ja kognitiivisia taitoja.

Yksilön vaikuttamismahdollisuuksia tulee tukea. Tämä tapahtuu luomalla rakenteita, joilla mahdollistetaan yksilön vaikuttaminen. Kaikki eivät halua vaikuttaa esim. poliittiseen keskusteluun, mutta jokaisella on yleensä jotain mielipiteitä.

Kiireettömyys ja pohdinta

Perusasiat kunnossa, tarpeellisuusoikeus turvalliseen kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen

Voimavarat, toimintakyky, hyvä mielenterveys

Yhteisö

Vuorovaikutus

Kun yhteisö jakaa yhdessä yksilön "kontekstia", voi yhteisö tehdä isojakin hyvinvointia tukevia asioita. Järjestöt ovat tästä klassinen esimerkki. Yhteisö voi valjastaa itsensä hyvän tekemiseen. Samalla se voimauttaa yksilöä: Shifting power to people.

Yhteisössä yksilöt tekevät yhdessä.

Yksilö tarvitsee toisen yksilön, jotta hän on olemassa.

Kunnioittava vuoropuhelu ja sitouttava päätöksenteko.

Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet

Yhteiskunta

Tasapaino yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välillä.

Hyvinvointia tukeva lainsäädäntö mahdollistaa hyvinvoinnin rakenteet.

Yhteiskunnan tulee tutkia jatkuvasti sen sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä, jotta tiedämme mitä meidän tulee parantaa.

Mielenterveyden kanssa kamppailevien täsmätyökykyisten työllistäminen tukisi hyvinvointia ja siitä saataisiin nopeasti myös kansantaloudellisia kustannushyötyjä.

Kansalaisten ja erityisesti ikääntyvien sekä haavoittuvissa asemassa olevien erityisryhmien digiosallisuuden vahvistaminen lisää kansalaisten ymmärrystä ja tietoa yhteiskunnasta ja siitä miten yksilö toimii yhteiskunnan jäsenenä.

Rauha.

Toimiva yhteiskunta.

Lähellä olevat ja helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät, hyvinvointia tukevien elinympäristöjen luominen

Näiden ongelmien ratkaiseminen lisäisi hyvinvointiamme:

Yksilö

Palvelujen saatavuus

Yksilötason ongelmana on palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti ja palveluiden riittävyys. Erityisesti matalan kynnyksen

Mielenterveyspalveluita ja palveluohjausta tulee kehittää, niin että mielenterveyden häiriöiden kanssa kamppailevat ihmiset tietävät, mihin he voivat ottaa yhteyttä.

Julkinen puoli markkinoi omia palveluitaan  aika vähän. Olisiko aika tehdä yhteiskunnallista viestintää paremmin esimerkiksi kampanjoilla ja yhteistyössä etujärjestöjen kanssa.

Etujärjestöjen resursseja voisi tässä hyödyntää paremmin. Kuinka ihminen pystyy muuttamaan käytöstäänmatala kynnys osallistua hyvinvointia lisäävään toimintaan.

Osatyökykyisille vähän työpaikkoja

Aito osallisuus, tunne siitä, että minua ja näkemyksiäni arvostetaan

Mielenterveysongelmat

Yhteisö

Kaikki osapuolet yhdessä tekemään/kehittämään (Public Private People Partnership)

Järjestöjen hankkeet ja kohtaamispaikat tulisi olla näkyvillä yhteisellä alustalla tai muulla valitulla tavalla

Järjestöjen ja Hyvinvointialueen yhteistyölle konkretiaa! Kuinka rohkaistutaan luomaan rakenteita yhteisöjen vuoropuhelulle ja osallistuvalle päätöksenteolle.

Palveluiden saavutettavuus

Vaikuttamiskumppanuus päättävien elinten kanssa.

Yhteiskunta

Miten hyvinvointialueet tehtävässään onnistuvat: muuttuuko toimintamallit vai tehdäänkö samaa isommilla harteilla?

Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ei nyt toteudu tällä hetkellä lakisääteisten sote-palveluiden kohdalla. Yleensä markkinoilla myyjä muotoilee tuotteen ja testaa sitä kohderyhmällä. Sote-palveluiden hankinnassa käy liian usein niin, että palveluiden ostaja muotoilee palvelutuotteen kuulematta myyjiä eli palveluntuottajia ja asiakkaita eli palvelunkäyttäjiä. Ostaja on liian kaukana käyttäjäasiakkaasta kun taas palveluntuottaja tuntee asiakkaan ja tietää parhaiten mistä kenkä puristaa.

Lainsäädännön tulkintoja tulee kyseenalaistaa. Esimerkiksi hyvinvointipalveluiden markkinoilla hankintalain tulkintojen ei tulisi kurjistaa markkinoilla toimivien toimintaedellytyksiä. Täytyy muistaa, että asiakas on yhteinen.

Täsmätyökykyisten työllistämisen rakenteiden ja pelisääntöjen luominen toisi nopeita vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvoinnin paranemiseen. Lisäksi iso tulevaisuuden ongelmaksi voi muodostua yhteisön (esim. maahanmuuttajat) segregaatio yhteiskunnasta. Tällöin emme enää tiedä mitä meidän tulisi tosiasiassa tehdä ja edistämme vain oman kuplamme hyvinvointia.

Kuinka saamme muodostettua hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemejä.

Resurssit, ennaltaehkäisevä työ

Stigma

Suoran demokratian ja osallisuuden vahvistaminen eriarvoisuus, palvelujen kohdentaminen

Nämä innovaatiot lisäävät hyvinvointia eniten:

Yksilö

Omatoiminen terveyden seuraaminen tekniikan avulla

Digitaaliset hyvinvointia lisäävät pelit voivat olla joillekin henkilöille paras apu toipumiseen tai ainakin ne voivat merkittävästi edistää toipumista.

Terveellisen ruoan laittotaito

Yhteisö

Etsivä nuorisotyö Vamos

Täsmätyökykyisten työllistymiseen tähtäävät uudet ratkaisut ja yritykset.

Digitaaliset kohtaamispaikat esim. Hyvinvointia tukeva pelillistäminen.

Parhaat hyvinvointi-innovaatiot ovat niitä, joista syntyy välitöntä asiakasvaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Yhteisöjen yhteiset sosiaalisen median ryhmätYhdessä kehittäminen

Yhteiskunta

Digitalisaatiolla on saatu paljon hyvääkin - etälääkäri, verottaja...

Jää nähtäväksi, onko sote-uudistus paras innovaatio ja mahdollistaako uudistus uusien innovaatioiden syntymistä.

Helppokäyttöiset ja toimivat digitaaliset palvelut

Sote-uudistus"

Kaikille yhteinen koulu", jos se toteutuisi. Koulu on ollut yhdenvertaisuuden edistäjänä ja sosioekonomisen taustan vaikutusten tasaajana merkittävä instituutio. Tällä hetkellä nämä tavoitteet eivät enää toteudu riittävän hyvin, mutta edelleen kaikki mahdollisuudet ovat olemassa!

Nämä verkostot lisäävät hyvinvointia:

Yksilö

Läheiset aktiivisia

Mikä tahansa sosiaalinen verkosto, johon yksilö kokee kuuluvansa ja joka auttaa yksilöä pärjäämään yhteiskunnassa.

Perhe.

Työn ja vapaa-ajan henkilökohtaiset verkostot.

Vertaisverkostot, perhe, ystävät

Yhteisö

Kuntopiirit yms. vertaistuki

Hyvinvointialue ja sen sisäiset verkostot ovat uudistuksen käynnistämisen ja sen alkumetrien yhteydessä ensisijaisen merkittäviä.

Toimivat ja taitavat viranomaiset.

Alueryhmät sosiaalisessa mediassa.

Vertaistuki

Yhteiskunta

Järjestöt eli 3. sektori on täynnä tällaisia verkostoja

Yhteisöt ja yritykset.

Vuorovaikuttaminen toisen yhteisön kanssa.

Asiantuntija-verkostot, yhteistyöverkostot, järjestöt, oppilaitokset jne.

Valtion sisäiset ja valtioiden väliset yhteistyöverkostot, jotka oikeasti tekevät yhteistyötä

Mitä tulisi lisätä hyvinvointiin liittyen?
Mitä tulisi olla enemmän?

Yksilö

Kasvispohjaista ruokaa

Avoin kommunikaatio ja kattava vuorovaikutus (ei suljeta pois ketään)

Kohtaaminen ja kuuntelu

Ymmärrys että voi ja kannattaa vaikuttaa yhteisö(i)ssä - ei vain odottaa että minä saan

Liikuntaa

Yhteisö

Kohtaamispaikkoja

Yritykset ja järjestöt mukaan hyvinvoinnin rakentamiseen (rahoitus ja win-win) Public-private malleja lisää

Hiljaiset mukaan

Yhteiskunta

Aitoa osallisuutta päätöksentekoon

Kouluja tulisi olla enemmän

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja

Järjestöjen tuottamien palvelujen (myös muiden kuin ostopalvelujen) laajempi hyödyntäminen kumppanuussopimuksin ja avustuksin

Mitä tulisi muuttaa hyvinvointiin liittyen?

Yksilö

Yhteisö

Vuorovaikutus koko yhteisön asia (kuullaan ja huomioidaan myös toisinajattelu ja -toimijat)

Yhteiskunta

Enemmän sähköliikennettä

Julkisen ja yksityisen parempi tasapaino

Mitä pitäisi vähentää hyvinvointiin liittyen?
Mitä tulisi poistaa?

Yksilö

Istumista

Yksinäisyys

Lopetetaan eläinperäisten tuotteiden kulutus

Yhteisö

Eläinperäinen ruoka pois ruokalistoilta

Yhteiskunta

Maahanmuuttajien segregaatio

Kiusaaminen

Ei eristetä vuorovaikutuksesta esim. mielenterveysongelmien perusteella

Byrokratian esteet pois järkevien mallien tieltä

Ikärasismi

Eriarvoisuutta

Maataloustuet eläintuotannolta pois

HyvinvointiAgoralla kerättiin tietoa seitsemällä pisteellä:

Piste

Vastaukset

Core Values:

Citizen Network osuuskunnan arvot ovat: tasavertaisuus, yksilöllisyys ja oikeus kuulua yhteisöön. Arvomme kirkastuvat ja eettinen päämäärämme vahvistuvat HyvinvointiAgoralla. Tuo omat hyvinvointityöhön ja toimintaan liittyvät arvosi Agoralle, muodostetaan arvopilvi.

Mitkä ovat sinulle tärkeät arvot?

Tasa-vertaisuus, yksilöllisyys ja oikeus kuulua yhteisöön

Connect & Discover:

Agora liittää ihmisiä yhteen löytämään uusia mahdollisuuksia.

Liity mukaan Citizen Network verkostoon yksilönä, ryhmänä tai organisaationa tai liity osuuskuntaan. Tuo esiin omat kontaktisi ja verkostosi. Ketkä meidän tulisi kutsua mukaan HyvinvointiAgoraan.

Mihin meidän tulisi liittyä?

Kansainväliset potilasjärjestöjen yhteistyö

Potilasjärjestöt

Kokemustoimijat

Asiantuntijat

Communicate:

Agora nostaa yhteiseen keskusteluun esiin yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyviä ongelmia, muutostarpeita ja ratkaisuja.

Kerätään yhdessä hyviä kysymyksiä, joihin kaipaamme vastauksia. Viedään kysymykset HyvinvointiAgoran toimintaan, tiedotusvälineille, omiin verkostoihimme ja tuleviin HyvinvointiAgora-tapahtumiin.

Mikä olisi hyvä kysymys?

Miten saisimme järjestöt ja yhteisöt mukaan varhaiskasvatuksen ja koulujen kumppaneiksi, aidosti kehittämään lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa?

Miten HyvinvointiAgora voisi tukea demokratian vahvistumista?

Miten HyvinvointiAgora voi auttaa mikroyrittäjiä edistämään asemaansa hyvinvointialueiden palvelutuottajina?

Create:

Agora yhdistää erilaisten ihmisten ja yhteisöjen luovuudet hyvinvoinnin luomistyöhön.Liity mukaan Citizen Networkin kansainvälisiin tapahtumiin ja festivaaleihin: CitizenFest, Festival of Debate, We Are One ja No Labels No Walls.

Mihin tapahtumiin meidän tulisi liittyä Suomessa ja kansainvälisesti?

Liity mukaan:
CitizenFest

Liity mukaan:
Festival of Debate


Liity mukaan:
No Labels No Walls

Liity mukaan:
We Are One


www.hunome.com

Shared understanding! Suomalainen innovaatio!

Kuntamarkkinat

Change:

Agora luo mahdollisuuden systemaattiseen muutokseen, vahvistamiseen ja poistamiseen.

Liity mukaan Sitran Datatalouden työkalut terveysalan ekosysteemeissä -hankkeeseen.

Lue lisää

Haluatko sinä liittyä mukaan?

Mihin muutoksiin meidän tulisi yhdessä liittyä?

Kasvipohjaisen ruokailun edistäminen koulumaailmassa & julkisissa hankinnoissa. Suomi voi näyttää mallia & edistää asiaa myös globaalisti.

Cooperate:

Agora antaa mahdollisuuden paikalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle.

Mitä voisimme tehdä yhdessä?

Liity mukaan Citizen Networkin kansainvälisiin verkostoihin ja lähde yhteistoimintaan:

Universal Basic Income Laboratory
Self-Directed Support Network
Neighbourhood Democracy Movement

Coordinate:

Agora synkronoi ja synergoi ihmisten ja organisaatioiden toimintaa saaden aikaan vaikuttavuutta. Jatketaan yhteistyötä tulevien tapahtumien myötä. Citizen Network järjestää ratkaisuklinikoita Suomessa ja uusia HyvinvointiAgora-tapahtumia Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Jatketaan hyvinvointiin liittyvää yhteistyötämme HyvinvointiAgora-tapahtuman jälkeen.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden esi- ja hautomo-ohjelmat Helsingin yliopistossa. Särö / Fracture TREMOR

minttu.ripatti@helsinki.fi

Jatka HyvinvointiAgora-työskentelyä ja vastaa tähän kyselyyn. Kyselyssä on samat elementit ja kysymykset kuin HyvinvointiAgoralla:
Siirry kyselyyn

HyvinvointiAgoraan liittyen on julkaistu seuraavat blogit:

Yrittäjäosuuskunnan voitava osallistua sotealan tarjouskilpailuihin
Osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, Osuustoimintakeskus Pellervo

Ketkä tekevät sote-uudistuksen?

Toiminnanjohtaja Maria Korhonen, Mente

Tarvitsemme hyvää kansalaisuutta
Prof. Iiro Jussila, Skillmotor Finland Oy

Maailmanloppu saattaa vaikuttaa hyvinvointiimme
Toimitusjohtaja Markus Vähälä, Citizen Network Osk

Haluaisitko sinä kirjoittaa hyvinvointiin liittyen?
Mistä meidän tulisi puhua juuri nyt hyvinvointiin liittyen? Mitä pitäisi kasvattaa tai saada lisää, jotta hyvinvointi lisääntyisi? Mitä pitäisi muuttaa? Mitä pitäisi vähentää tai poistaa? Ota yhteyttä ja kirjoita ajatuksesi HyvinvointiAgoran sivuille!

HyvinvointiAgoran alustukset

Kansalaiset hyvinvoinnin rakentajina
Keskustelua alustaa prof. Iiro Jussila, Skillmotor Finland Oy &
toiminnanjohtaja Maria Korhonen, Mente

Yhteisöjen ja verkostojen merkitys hyvinvointitoiminnassa
Keskustelua johdattaa toiminnanjohtaja Markus Raivio, Ikinori Oy

Yrittäjyys ja yritysten yhteistyö hyvinvoinnin edellytysten luomiseksi
Keskustelua johdattaa osuustoimintajohtaja Kari Huhtala, Osuustoimintakeskus Pellervo ry

Haastattelut 12.10. HyvinvointiAgoralta